BEYAZ KİTAP

BEYAZ KİTAP NEDİR ?

Intermodal taşımacılığı (birden çok taşıma türünün kullanıldığı çok modlu taşımacılık) destekleme, Komisyonu tarafından yayınlanan Beyaz Kitap; 2010 için Avrupa Taşımacılık Politikası: Karar Verme Zamanı 'nın başlıca kısmını oluşturur. Söz konusu kitap, taşımacılık modları arasındaki dengeyi yeniden oluşturma amacına hizmet etmektedir. Intermodal Yük Taşımacılığına dair Komisyon politikasının amacı; entegre taşımacılık zincirinde iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanarak eşyanın kapıdan kapıya etkin naklini desteklemektir. Her bir taşımacılık modunun; potansiyel kapasite, yüksek güvenlik seviyesi, esneklik, düşük enerji tüketimi, düşük çevresel etki gibi kendine özgü avantajları bulunmaktadır. Ayrıca; intermodal taşımacılık, her bir modun birarada daha etkin, hesaplı ve sürdürülebilir olan taşımacılık zincirlerini oluştururken kendi rolünü üstlenmesini mümkün kılar.

Beyaz Kitap Yönelimleri
Karayolu taşımacılığının, 1998 ile 2010 yılları arasında %50 oranında artması beklenmektedir. Haziran 2001 tarihli Gothenburg Konseyi'nin Kararları doğrultusunda; Beyaz Kitabın amaçlarından birisi de, modlar arasındaki dengeyi yeniden tesis etmektir. Komisyonun entegre bir önlem paketi ile politikası; karayolu taşımacılığındaki söz konusu artışı, %38 oranıyla sınırlamayı amaçlamaktadır. Beyaz Kitap; bunu, ilk olarak karayolu taşımacılığının alternatifleri olan kısa mesafeli denizyolu, demiryolu ve iç su taşımacılığını geliştirerek başarmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle eylem planlanları, özellikle "uzun mesafe" taşımacılık ayağı için karayolu taşımacılığının alternatiflerini desteklemeye odaklanacaktır. Bu da sadece tıkanıklığı azaltmakla kalmayacak aynı zamanda da yol güvenliğini temin edecek ve çevreye olumlu etkilerde bulunacaktır.

Politik Girişim ve Programlar
Konsey ve Parlamento, 22 Temmuz 2003'te Marco Polo programını kabul etti. Program, 2003-2006 yılları arasında yürürlükte olup; amacı, uluslararası karayolu yükündeki beklenen artışı, kısa mesafeli denizyolu, demiryolu ve iç su taşımacılığına kaydırmaya yardımcı olmaktı. Marco Polo programının öncülü, 1997'den 2001'e kadar yürürlükte olan PACT (Kombine Taşımacılık için Pilot Eylemler) programıydı. Komisyon; 14 Temmuz 2004'te, Marco Polo programının müteakip programı olan Marco Polo II'yi önerdi. Marco Polo II, Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilmesi gereken yeni bir hukuki çerçeveye yönelik bir Komisyon girişimidir. Komisyon teklifi, PACT programı ile Marco Polo programından kazanılan deneyimin üzerine kuruludur ve söz konusu programların muazzam ölçüde ve kapsamda genişletilmiş olduğunun kanıtıdır. Topluluk desteği; piyasa ekonomisi ilkelerine paralel olarak, sadece kısa ve orta vadede kendi çaplarında gerçekleştirilebilir olarak öngörülen eylemlere verilir. Beyaz Kitap, ayrıca, karayolu taşımacılığına gerçek bir rakip alternatif olarak "Deniz Otoyolları"nın geliştirilmesini teklif etti. Yeni TEN-T Kılavuzları, 29 Nisan 2004'te, deniz otoyollarının finansmanına yasal bir çerçeve sağlayarak yürürlüğe girdi. Yeni TEN-T projesi, 2005'te yürürlüğe girdi. Intermodal taşımacılığın geliştirilmesine destek olmak için Komisyon ayrıca öncelikli konularda bir dizi araştırmanın, tanıtımın ve iletişim ağı faaliyetinin finansmanını sağlamaktadır. Bu faaliyetler, Avrupa örgütlerinin bağımsız konsorsiyumları tarafından önerilmekte ve idare edilmektedir. Komisyon; 7 Nisan 2003'te, intermodal yükleme birimlerinin standardizasyonuna ve uyumlaştırılmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin Çerçeve Yönetmeliği'ni önerdi. Bu önlemin amacı, Avrupa'da dolaşımda bulunan çeşitli boyutlardaki konteynerlerden kaynaklanan intermodal taşımacılıktaki verimsizliği azaltmaktı. Ayrıca, söz konusu önlem, kısa mesafeli denizyolu taşımacılığını intermodal taşımacılık zincirine daha iyi entegre etmeye yardımcı oldu. 2003'te, farklı taşımacılık modlarının entegrasyonunu geliştirme yollarını araştırmak için endüstri ve Üye Ülkeler ile istişarede bulunuldu. Bu istişarenin bir sonucu olarak; Komisyon, intermodal yük taşımacılığının organizasyonunu iyileştirmek için bir eylem planı ortaya koydu. Komisyon; bu girişimle, intermodal taşımacılığa destek olmak için yük sevkiyatı uygulamalarını geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Beyaz Kitap 2011

Beyaz Kitap 2011, tek bir Avrupa Taşımacılık Alanı için rekabetçi ve verimli kaynaklara sahip bir taşımacılık sistemine geçişte bir yol haritasıdır.

Avrupa Komisyonu önümüzdeki on yıl içerisinde hareketliliği artıracak ve anahtar noktalardaki yakıt artışı ile ilgili önemli engelleri kaldıracak, rekabetçi , rol haritası 40 somut projeyi kabul etti. Söz konusu teklifler Avrupa’nın yakıt ithalatına olan bağımlılığını azaltacak ve 2050 yılına kadar taşımacılıktaki karbon emisyonu salınımını % 60 oranında düşürmeyi hedefliyor.

2050 yılı hedefleri şunları içeriyor;

- Şehirlerde geleneksel, yakıtla çalışan arabalar olmayacak.
- Hava taşımacılığında % 40 oranında sürdürülebilir düşük karbonlu yakıt kullanımı ile deniz taşımacılığında en az % 40 oranında emisyon salınımının azaltılmasına yönelik çalışmalar.

- Şehir içindeki yolcu ve yük taşımacılığının % 50’ sini karayollarından, demir yolları ve deniz yollarına kaydırmak.

- Tüm projeler yüzyılın ilk yarısına girildiğinde, taşımacılıktan kaynaklanan emisyon salınımının % 60 oranında azaltılmasına katkı sağlamış olacak

tr_TR
en_GB tr_TR